Kasutustingimused

ЮPALUN LUGEGE JÄRGNEV LEPING TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA VEENDUGE, ET TE SAATE SELLE SISUST TÄIELIKULT ARU.

ANDES REGISTREERUMISEL KINNITUSE, ET OLETE VÄHEMALT 21 AASTANE JA NÕUSTUTE KASUTUSTINGIMUSTEGA KINNITATE, ET OLETE KASUTUSTINGIMUSED LÄBI LUGENUD JA NÕUSTUTE KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTEGA.

KUI TE SELLE LEPINGU MINGI TINGIMUSEGA EI NÕUSTU, ÄRGE ANDKE VASTAVAT KINNITUST REGISTREERUMISEL NING ÄRGE JÄTKAKE TARKVARA ALLA LAADIMIST, INSTALLEERIMIST VÕI MUUL VIISIL KASUTAMIST.

Veebilehe grandx.com vahendusel korraldab kaughasartmänge kaubamärgi GrandX all Eesti Vabariigi seaduste kohaselt asutatud äriühing Aktsiaselts IMG Kasiinod (edaspidi IMG); registrikood 10264881, asukoht Marta 3, 11312 Tallinn, Eesti Vabariik.

IMG lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seaduses ning omab kõiki tegevuseks vajalikke litsentse. Eesti Vabariigi Maksu-ja Tolliameti poolt on IMG’le 16.09.2007.a. väljastatud õnnemängude korraldamise tegevusluba nr. TH-42, ning 03.01.2011.a. õnnemängude korraldamiseks kaughasartmänguna korraldusluba nr. HKL000072.

1.KÄESOLEVA LEPINGU OBJEKT

Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Teie ja Meie vahelist kokkulepet GrandX’i kasutamisel, mängides kas päris raha või mänguraha keskkonnas.

2. DEFINITSIOONID

Selles Lepingus kasutatud sõnadel ja terminitel on alljärgnev tähendus, kui sisu selgesõnaliselt ei näita vastupidist.

GrandX - Internetis kasutatava mängusüsteemi veebileht, mis on seotud teenuste ja mängutegevustega nagu pakutud ja loetletud www.grandx.com.

Veebileht - www.grandx.com ja kõik saidid, milledele on ligipääs sealsete linkide kaudu või muul viisil.

Meid/Meie/Meie oma - www.grandx.com;

Mängija Konto - üks personaalne konto ühe koduse aadressi kohta, mille on avanud üksikisik ja mida me haldame, et see isik saaks mängida mänge GrandX’s;

Tarkvara – meie Tarkvara, kaasa arvatud programm või andmefail või muu sisu sellest tulenevalt, mida pidite Veebilehe kaudu alla laadima, mis võimaldas ligipääsu või muul viisil kasutamist, et võimaldada Teil osaleda GrandX’s;

Teie – Veebilehelt allalaetud GrandX Tarkvara kasutaja.

Kasutajanimi ja Parool – Meie poolt antud kasutajanimi ja Teie poolt valitud parool GrandX’i registreerumisel;

3. SEADUSLIKUD NÕUDED

3.1 Te võite kasutada GrandX’i ja/või Veebilehte, kui Teie vanus vastab Eesti seadusele.

3.2 Te ei või kasutada GrandX’i ja/või Veebilehte mitte mingil juhul, kui Teie vanus on alla 21 eluaasta.

3.3 Meie eesmärgiks ei ole pakkuda GrandX ja/või Veebilehte jurisdiktsioonis, kus see on illegaalne. Mõned legaalsed jurisdiktsioonid ei ole adresseerinud kaughasartmängude seaduslikkust ja teised peavad kaughasartmänge täielikult illegaalseks. GrandX kättesaadavus ja/või Veebileht ei tähenda, et GrandX’i võib kasutada riigis, kus selline kasutamine on illegaalne. GrandX’i kasutamine on keelatud kõikjal, kus see on keelatud vastava seaduse põhjal. Teil lasub ainuvastutus teha kindlaks, kas GrandX’i kasutamine on seadusega lubatud riigis, kus Te elate.

The players of the following countries are not allowed to play in GRANDX:Austria, United States, American Samoa, Guam, Hong Kong, Northern Mariana Islands, Philippines, Puerto Rico, Taiwan, the U.S. Virgin Islands, United States Minor Outlying Islands, Vietnam, Israel, Netherlands Antilles, Bulgaria, Italy, France, Turkey, Spain, North Korea, Iran, Cyprus, United Kingdom, Romania and South Korea.

4. TARKVARA KASUTAMINE

4.1 IMG on GrandX kodulehe ja selle sisu intellektuaalse omandiõiguse omanik või volitatud kasutaja või litsentsiomanik, kusjuures viidatud õigus hõlmab kõiki autoriõiguseid, kaubamärke, teenusemärke, patente, logosid, registreeritud kujundusi, lähtekoode, spetsifikatsioone, malle, graafikat või mistahes muud Eestis, Austrias või mujal registreeritud õigusi seoses sisu, programmide, formaatide, liideste, andmebaaside, teistele klientidele teenuste pakkumise, tarkvara või muu eelnimetatud rakendusega ning kõigi nende muudatuste, parenduste ja arendustega. Kui Kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei anna GrandX Teile mingeid otseseid või kaudseid intellektuaalse omandi või GrandX’i serverites hoitava salajase informatsiooniga seotud õigusi.

4.2 Lepingu Teiepoolne aktsepteerimine annab Teile mitteeksklusiivse ja mitte edasiantava õiguse GrandX’i Tarkvara kasutamiseks vastavalt järgmistele tingimustele:

4.3 Teil ei ole lubatud:

4.3.1 installeerida või laadida Tarkvara teise võrguseadme serverisse või kasutada muid meetmeid, et muuta Tarkvara kättesaadavaks muul viisil, kasutades online teenust, kaugühendust, "teadetetahvlit“, või edastada seda kellelegi teisele;

4.3.2 edastada, laenutada, liisida, üle kanda või kopeerida (välja arvatud kui väljendatud selgesõnaliselt teisiti mujal käesolevates Kasutustingimustes), luba kasutada Tarkvara või teha või levitada Tarkvara koopiaid;

4.3.3 tõlkida, pöörd-transleerida, dekompileerida, lahti võtta, muuta, luua derivaatteoseid või muul viisil muuta Tarkvara;

4.3.4 kopeerida ega tõlkida on-line või e-formaadis olevaid GrandX’i dokumente;

4.3.5 võtta lahti, muuta, adapteerida, pöörd-transleerida, dekompileerida, tõlkida, proovida leida Tarkvara lähtekoodi või luua derivaatteoseid, mis põhinevad Tarkvaral või selle ükskõik millisel osal;

4.3.6 siseneda, ligi pääseda või püüda ligi pääseda või muul viisil minna mööda meie turvasüsteemist või segada muul viisil (kaasa arvatud, aga mitte piiratud, robotid ja sarnased seadmed) GrandX või Veebilehe tööd või püüda teha muudatusi Tarkvaras ja/või mistahes funktsioonides või osades.

4.4 GrandX osutab Teile kasutamiseks teenust nagu see parasjagu on, ilma mistahes otseste või kaudsete garantiide, kohustuste, tingimuste või esitusteta selgesõnaliselt või eeldatavalt, kohustuslikult või muul viisil. Grandx ei taga, et Tarkvara vastab Teie nõuetele.

4.5 GrandX ei taga Tarkvara vigadeta ega katkestusteta töötamist ega garanteeri mistahes vigade parandamist või viiruste kõrvaldamist. GrandX ei võta enesele kohustust katta Teie ega kolmanda osapoole mingeid kulutusi, kadusid, kulusid või nõudeid, mis on põhjustatud Tarkvara funktsioneerimise vigadest, sh. kuid mitte ainult teabevahetuses ja kontode töötlemisel. GrandX jätab enesele õiguse kõrvaldada kõik asjasse puutuva, sh. mängud Tarkvarast ja Veebilehelt ning võtta kasutusele meetmed vigade parandamiseks.

4.6 Teiepoolne Tarkvara laadimine ja kasutamine toimub Teie vastutusel ja me ei ole mitte mingil juhul Teie ees vastutavad mistahes otsese, tuleneva, juhusliku või spetsiaalse mistahes kahju või kaotuse eest (k.a. otsene või kaudne saamata jäänud tulu, majanduslik kahju, äritegevuse katkemine, informatsiooni kaotsiminek ega mistahes viisil tekkinud otseste, kaudsete, tuletatavate või eriliste kahjude eest, sealhulgas kuid mitte ainult lepingute lõppemine, firmaväärtuse vähenemine või mainekadu seoses GrandX’i teenuse kasutamise või selle kasutamisvõimaluse puudumisega, ning seda ka juhul, kui GrandX on selliste kahjude tekkimise võimalusest teavitatud).

4.7 Teil ei ole õigust kasutada või avaldada Teile Veebilehe kasutamisel teatavaks saanud Tarkvaras sisalduvat konfidentsiaalset teavet muul viisil kui ainult rangelt vastavuses selle Lepingu tingimustega.

5. TURVALISUS

5.1 GrandX’s on kasutusel parimaid kasutuselolevaid Kasutajanime ja Parooli krüpteerimise ja muu tundliku informatsiooni kaitsmise meetmeid, mis edastatakse kliendi rakenduselt ja rakendusele ja meie serveritelt ja meie serveritele, kaitstes seega nii Mängijat kui meid kolmanda osapoole manipulatsiooni suhtes.

5.2 Te ei häki süsteemi, ei püüa häkkida või muul viisil minna mööda meie turvasüsteemist. Kui meil tekib kahtlus, et olete püüdnud häkkida või püüate häkkida või muul viisil minna mööda meie turvasüsteemist või Tarkvarast, on meil õigus koheselt lõpetada Teie ligipääs Veebilehele ja/või blokeerida Teie konto ja me jätame endile õiguse teavitada sellest vastavaid ametiasutusi.

5.3 Me lubame ligipääsu GrandX kasutamiseks vaid turvaliste võrkude kaudu, kasutades kasutaja nime ja parooli krüpteerimist. Veebilehel mängimiseks peate tegema läbi kliendi turvalise sisse logimise.

5.4 Te ei tohi kasutada GrandX’i mingil kaubanduslikul eesmärgil ega teise isiku nimel. Võite kasutada Veebilehte vaid oma eraviisiliseks otstarbeks.

5.5 Te peate hoidma oma Kasutajanime ja Parooli konfidentsiaalsena ja ei tohi neid kellelegi teisele avaldada. Te ei tohi kasutada ühegi teise isiku parooli. Te olete vastutav kõigi Teie Mängija Konto ja Parooliga tehtud tehingute eest. Eeldame, et ainult Teie kasutate oma õiget Kasutajanime ja Parooli ning Teie õige Kasutajanime ja Parooliga sisestatud tehinguid peetakse kehtivateks.

5.6 Te ei luba ühelgi kolmandal isikul kasutada Veebilehel oma Mängija Kontot ja Te ei kasuta ühegi teise isiku Mängija Kontot või maksevahendeid, et kasutada GrandX’i, Veebilehte või Tarkvara.

5.7 Teie vastutate selle eest, et saate aru GrandX mängude eeskirjadest ja tehingutest enne, kui hakkate mängima Veebilehel pakutavaid mänge.

6. PRIVAATSUSPOLIITIKA

Alljärgnevad põhimõtted kirjeldavad seda, kuidas GrandX käitub teabega, mida teie meile meievaheliste suhete haldamise võimaldamiseks edastate ja/või mis on meile Teie konto haldamisel ja Teile teenuse osutamisel teatavaks saanud.

6.1 Me kohustume töötlema ükskõik millist meile (selle Veebilehe kaudu, kliendiankeedi vahendusel või muul viisil) edastatud või meie kätte sattunud teiega seonduvat isiklikku teavet järgnevas avalduses määratletud moel. Oma teabe meile edastamise ja GrandX Veebilehe kasutamise läbi kinnitate enda nõusolekut teie isikliku teabe kasutamisega vastavalt käesolevas punktis toodud isikuandmete kaitse avaldusele.

6.2 Me kasutame Teie isikuandmeid ainult lähtudes meie privaatsuspoliitikast, mis on täielikult välja toodud käesolevates Kasutustingimustes. Me jätame endile õiguse muuta Kasutustingimusi igal ajal. Ent me jätame endile õiguse küsida Teilt lisateavet ja selline lisateave on konfidentsiaalne. Me jätame endile edaspidiseks õiguse teatud olukorras avaldada teatud üksikasju asjassepuutuvatele ametiasutustele, riigi või reguleerivatele asutustele, kui see on seaduses ette nähtud. Vastavalt privaatsuspoliitika sätetele on isikuandmete avaldamise eesmärgiks uurida rahapesu, pettust ja muud kriminaaltegevust vastavalt seaduses ette nähtule.

6.3 Me võime kasutada teie isiklikku teavet ja muud teavet alljärgnevatel eesmärkidel:

Teie konto loomiseks ja haldamiseks; Teile hasartmänguteenuste osutamise võimaldamiseks; Teie panuste töötlemiseks; Teie teabepalvete töötlemiseks; Teie kaebuste menetlemiseks; GrandX seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks; Isiklike profiilide loomiseks; Teile tugiteenuste osutamiseks; Teie teavitamiseks Meie teenustest või toodetest; Teie teavitamiseks meie tarkvara ja/või teenuste uuendustest.

6.4 Me rakendame kõik mõistlikud abinõud teie teabe turvalisuse ja kaitstuse tagamiseks. Me avaldame isiklikku teavet üksnes oma sidus- ja tütarettevõtetele ning äripartneritele, meie õigusjärglastele ja tarnijatele, mis tegelevad vastava teabe töötlemisega meie nimel. Kui taotlete konto avamist meie juures, võime kasutada kolmandate isikute, sealhulgas krediidiinfoasutuste, mis registreerivad kõik teie suhtes tehtavad päringud, abi teid puudutavate krediidiotsuste tegemiseks, teie vanuse ja isikusamasuse kontrollimiseks ning rahapesu vältimiseks. Samuti võime esitada päringuid ja avaldada andmeid teie konto kasutuse kohta vastavatele asutustele, julgeolekuorganisatsioonidele ning muudele asjaomastele kolmandatele isikutele pettuste ja rahapesu ärahoidmiseks. GrandX ei müü nüüd ega tulevikus teie kasutajateavet kellelegi.

6.5 Võimalik on kõnede salvestamine meie klienditoele ja klienditoelt koolituse ning turvalisusega seonduvatel eesmärkidel, ühes ükskõik milliste teile osutatava teenusega seonduvate päringute lahendamisega.

6.6 GrandX võib aeg-ajalt kasutajaga vahetult ühendust võtta täiendava teabe saamiseks online-tehingu valideerimise või reklaamirahade väljamaksmisega seoses.

6.7 Me võime kasutada küpsiseid teabe kogumiseks veebiserverilt ülaltoodud eesmärkidel meie Veebilehe kliendipoolse kasutamise järel.

6.8 Võttes arvesse asjaolu, et Internet kujutab endast üleilmset keskkonda, hõlmab Interneti kasutamine isiklike andmete kogumiseks ja töötlemiseks paratamatult andmete edastamist rahvusvahelisel tasandil. Mõningad isiklike andmete töötlemises osalevad andmetöötlejad võivad paikneda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Eeltoodust tulenevalt võtate meie Veebilehte sirvides ja meiega elektrooniliselt suheldes teatavaks ning nõustute sellega, et me teie isiklikku teavet niisugusel viisil töötleme.

6.9 Meil on õigus jagada meie valduses olevat teavet teie kohta, mis hõlmab isiklikke andmeid ja panuste ajalugu, seadusandja, hasartmängude järelevalveasutuste ning muude asutuste, sealhulgas politseiga, pettuste, rahapesu või hasartmängude aususega seonduvate kahtluste uurimiseks ja meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks vastavalt Eesti regulatsiooniasutuse nõuetele.

6.10 Kooskõla tagamiseks IMG suhtes kehtivate õiguslike ja regulatiivsete nõuete ning IMG poolt kehtestatud siseste riskihaldusmenetlustega säilitame teavet teatud ajavahemiku vältel pärast teie konto sulgemist (üldjuhul mitte kauem kui seitse aastat). Teabe säilitamine leiab aset vastavalt käesolevale isikuandmete kaitse avaldusele.

6.11 IMG ei luba alla 21 aastastel isikutel raha peale mängimise arveid avada. Juhul, kui registreerimise järel selgub, et klient esitas registreerumisel vale sünnikuupäeva ja on tegelikult noorem kui 21 aastat, sulgeme viivitamatult tema konto ning kustutame tema isikliku teabe.

6.12 GrandX jätab endale õiguse selle isikuandmete kaitse avalduse muutmiseks suvalisel ajal. Muudatused jõustuvad viivitamatult pärast nende avaldamist.

6.13 Käesolevaid Kasutustingimusi aktsepteerides nõustute Te, et GrandX ja selle sidusettevõtted säilitavad kliendi isikuga seotud andmeid, sealhulgas kuid mitte ainult kliendi nime, isikukoodi ja/või sünniaega, elukoha- ja maksevahendite andmeid. Te nõustute sellega, et GrandX tugineb kliendile teenuseid osutades nimetatud andmetele ning Te kinnitate, et te ei pea GrandX’i vastutavaks tema poolt esitatud andmete õigsuse või valeandmete eest. GrandX konto avamisega ja seeläbi GrandX’ile isiklike andmete esitamisega annate Te oma nõusoleku selle kohta, et GrandX võib neid andmeid seoses teenuste pakkumisega kasutada. GrandX kaitseb Teie isiklike andmete turvalisust kooskõlas kohaldamisele kuuluva andmekaitset puudutava seadusandluse nõuetega.

7. TEIE KOHUSTUSED

7.1 GrandX’i mängijakonto avamisel peab klient nõustuma käesolevate Kasutustingimustega ja nendest kinni pidama. Kliendi kohuseks on Kasutustingimusi teada ja neid alati järgida. Mängija konto avamise ning seeläbi Kasutustingimustele nõustumise andmisega loetakse kliendi ning GrandX’i vahel sõlmituks leping GrandX’i poolt Veebilehe vahendusel pakutavate teenuste kasutamiseks kliendi poolt kooskõlas Kasutustingimustega.

7.2 GrandX ei esita ega taga seaduslikul või muul viisil, et ligi pääseda ja kasutada GrandX’i Teie elukohajärgses riigis. See on täielikult Teie otsustada, kas selline ligipääs ja Veebilehe kasutamine on seaduslik. Me nendime, et meie eesmärk on toimida seaduse alusel.Teie kohustuseks on tagada oma tegevuse vastavus kõigile seadustele, mis kehtivad selles jurisdiktsioonis, milles Teie GrandX’i teenust kasutate. Kui Te elate riigis, milles kaughasartmäng on keelatud, ei tohi Te end GrandX’is registreerida ega püüda GrandX’i teenustkasutada.

7.3 Te ei tohi üle kanda mitte mingil viisil oma Lepingus ette nähtud õigusi ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta.

7.4 Te olete täielikult vastutav kõigi maksude, tasude ja muude kulutuste eest, mis kaasnevad GrandX’i kasutamisega ja tulenevad võidetud summadest.

7.5 Teie kohustus on teatada meile muudatustest oma registreerimisandmetes.

7.6 Maksed

7.6.1 Te nõustute, et meie või maksete töötlemise firma haldab meie nimel kõiki kontode rahalisi tehinguid ("Makse Töötleja"). Käesolevaga nõustute, et Makse Töötleja jätab endale õiguse kinni pidada mistahes makseid, kui Makse Töötlejal on põhjust uskuda või ta kahtlustab, et Te võite olla seotud või olete olnud seotud pettuse, kokkumängu, ebaseadusliku või ebaausa tegevusega.

7.6.2 Te nõustute, et tasute täielikult ja maksetähtajaks kõik meile või mistahes kolmandale osapoolele võlga olevad summad seoses GrandX’i kasutamisega. Edasi nõustute, et Te ei tee makse tagasi laekumist ja/või ei ütle lahti või tühista või muul viisil ei jäta maksmata mistahes maksmisele kuuluvat summat ja igal sellisel juhul Te maksate raha tagasi ja tasute nende maksmata jäänud summade eest, kaasa arvatud summade eest, mis tekkisid meil Teie makse kogumise protsessis.

7.7 Te nõustute, et Teie konto on isiklik ja ainult selle omanikul on õigus kontole siseneda. GrandX ei vastuta selle eest, kui kontot on kuritarvitanud kolmas osapool. Te peate oma salasõna ja kasutajanime ning muid sisselogimiseks kasutatavaid turvaelemente salajas hoidma ning vältima nende sattumist teiste isikute kätte. Õigete turvaelementide abil tehtud panuste summa debiteeritakse Teie kontolt. Juhul, kui Teil tekib kahtlus, et Teie kasutajanimi ja salasõna või muud turvaelemendid on sattunud kolmanda isiku kätte, tuleb Teil sellest GrandX’i koheselt teavitada.

7.8 Te nõustute, et olete ainuvastutav kõigi arvutiseadmete toodete, telekommunikatsioonivõrkude ja interneti ligipääsu teenuste haldamise eest, mida vajate GrandX kasutamisel ja haldamisel. Me ei vastuta mingil juhul interneti või muu telekommunikatsiooniteenuse pakkuja poolt tekitatud kahjustuste eest, mis on seotud ligipääsuga Veebilehele.

7.9 Te nõustute, et meie juhuslike numbrite genereerija otsustab GrandX’is mängitud mängude tulemused ja Te nõustute kõigi selliste mängude tulemustega. Samuti nõustute, et kui Tarkvaral ja mängu serveril tekib harvaesinev lahknevus, siis mängu serveril olev tulemus on valdav ning Te kinnitate ja nõustute, et meie andmed on lõpliku otsustavusega, määrates Teie osaluse GrandX’i hasartmängutegevuse tingimuste ja olukordade suhtes.

7.10 Te ei soorita mingeid tegevusi ega ei käitu selliselt, mis kahjustab meie või meie Tarkvara teenuse pakkuja või mõne teise sidusteenuse osutaja reputatsiooni.

7.11 Te nõustute, et kui Teie Mängija Konto on avatud, siis Te maksate täieliku kahjutasu ja peate meid mitte vastutavaks kõigi ja mistahes kahjude, kulude, kulutuste, nõuete, vastutuse ja kahjustuste korral, mis võivad olla seoses Teie Veebilehe (a) sisenemise, kasutamise või uuesti kasutamisega; (b) selle Lepingu mistahes tingimuste ja sätete rikkumisega. Te nõustute edasi täielikult hüvitama, kaitsma ja pidama meid ja meie ametnikke, juhatajaid, töötajaid, agente, töövõtjaid ja varustajaid mitte vastutavaks iga ja kõigi nõuete, vastutuste, kahjustuste, kadude, kulude ja kulutuste suhtes, kaasa arvatud legaalsed maksud, mis tulenevad selle Lepingu rikkumisest Teie poolt ja mistahes muudest vastutustest, mis on seotud GrandX’i või Tarkvara kasutamisega.

7.12 Me jätame endile õiguse seda Lepingut aegajalt muuta nagu on välja toodud allpool punktis 10. Teie kohustus on kontrollida aegajalt alljärgnevas punktis 10 teadet muudatuste kohta.

8. TEIE TAGATISED JA REPRESENTATSIOONID

8.1 Te tagate ja kinnitate, et Te tegutsete omaenda nimel. Teie vastutate GrandX’ile esitatud isikuandmete ja kontaktandmete (nimi, isikukood/sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms.) õigsuse ja kehtivuse eest.

8.2 Te tagate ja kinnitate, et Te ei ole piiratud õigus- ja teovõimega;

8.3 kõik andmed, mida annate või olete andnud GrandX’i registreerumisel on täpsed ning Te jätkate andmete uuendamist andmemuudatuste korral.

8.4 Te olete täielikult teadlik, et Tarkvara kasutamine GrandX’is mängimisel on seotud raha kaotamise riskiga;

8.5 Te ei hoiusta summasid, mis on seotud kriminaalsete ja/või lubamatute tegevustega;

8.6 Te ei soorita kriminaalseid tegevusi ja/või ei kavatse kasutada Mängija Kontot ühenduses selliste tegevustega. Te ei kasuta ega ei kavatse kasutada või ei luba kasutada ega ei kavatse lubada kasutada GrandX’i ja Mängija Kontot ühelgi teisel isikul keelatud või seadusvastase tegevuse eesmärgil, kaasa arvatud, ent mitte piiratud, pettus või rahapesu lähtudes asjakohasest seadusest Teie jurisdiktsioonis ja seadustest, mis rakenduvad meie suhtes;

8.7 Te ei mängi kokku või ei püüa kokku mängida või ei kavatse osaleda, otseselt või kaudselt, ükskõik millises kokkumängu skeemis koos teise mängijaga mistahes GrandX’i mängu mängimise ajal.

8.8 Te ei ole alla 21 aasta vana.

8.9 Teie esitatud deebet-/krediitkaardi andmed on registreerimise ajal registreeritud konto omaniku andmed ja puudub teave, et kaart on kadunud või varastatud;

8.10 Te ei ole meie, meie partneri või tütarettevõtte või varustajate või tarnijate ametnik, juhataja, töötaja, konsultant või agent, ka ei ole Te nende sugulane (selles punktis tähendab termin "sugulane" abikaasat, partnerit, lapsevanemat, last või õde-venda). Juhul kui olete rikkunud seda keeldu, siis lisaks teistele Teie vastu rakendatavatele meetmetele jääte ilma mistahes võidetud summast.

8.11 Teil ei ole varem olnud Mängija Kontot, mis deaktiveeriti või muudeti kehtetuks kas meie poolt või mistahes teise kaughasartmängu korraldaja poolt, raha võlgnevust Mängija Konto kaudu või on praegu Mängija konto.

8.12 Mängija Konto avamisel Te ei anna või ei esita teavet, mis on ebatõene, väär, vale või eksitav.

9. LEPINGU MUUDATUSED

9.1 Lähtudes meie ainudiskretsioonist võime teha muudatusi käesolevates Kasutustingimustes või mängureeglites igal ajal.

9.2 Muudatused jõustuvad nende tegemise kuupäeval. Seepärast on tähtis, et te logite perioodiliselt Veebilehele sisse ja kontrollite, kas muudatuse teade on postitatud. Teie kohustus on olla kursis muudatustega.

9.3 Kui Te jätkate Veebilehe või GrandX kasutamist pärast meiepoolseid uuendusi (vaatamata sellele, mil viisil oleme nendest uuendustest teada andnud), nõustute kinni pidama nendest muudatustest vaatamata sellele, kas Te saite tegeliku teadaande või olete tutvunud nende muudatustega. Kui Te ei nõustu kinni pidama nendest muudatustest, siis Te ei peaks jätkama Veebilehe või GrandX’i kasutamist.

10. ÕIGUSTE RESERVATSIOON

10.1 Me jätame endile ainudiskretsiooni:

10.1.1keelduda soovijate registreerimisest Veebilehel või GrandX’s;

10.1.2keelduda aktsepteerimast mistahes panust GrandX’s;

10.1.3muuta, peatada, eemaldada, parandada või lisada GrandX’s mistahes mängu või turniiri.

10.2 Me jätame endile õiguse esitada Teie kohta päringuid, kaasa arvatud krediidi tagatise kontrollimist kolmanda osapoole krediidi ja finantseerimisasutuste poolt, kasutades selleks Teie poolt esitatud informatsiooni.

10.3 Kui panuse või võidetud summa puhul tekib lahkarvamus, on meie otsus lõplik ja siduv. Jätame endile õiguse põhjusega jätta välja maksmata mistahes võidetud summa, kuni oleme täielikult tuvastanud võitnud isiku identiteedi ning veendunud, et võidusumma makstakse välja õigele isikule.

10.4 Me jätame endile õiguse põhjusega jätta välja maksmata mistahes summa või võidetud summa, kuni oleme täielikult tuvastanud võitnud isiku identiteedi ning veendunud, et võidetav summa makstakse välja õigele isikule. Sel eesmärgil jätame endile edaspidi õiguse meie ainudiskretsioonil nõuda, et Te annate meile notariaalselt tõestatud isikutunnistuse või samaväärse sertifitseeritud isikutunnistuse lähtudes asjakohasest seadusest Teie jurisdiktsioonis.

10.5 Me võime igal ajal avaldada Teie teatud isikuandmeid kolmandatele osapooltele lähtudes Privaatsuspoliitikast, mis on täielikult välja toodud käesolevates Kasutustingimustes.

10.6 Kui me kahtlustame, et on tegemist pettuse või ebaausa tegevusega või kui mistahes Teie maksed on tasumata, on meil õigus jätta välja maksmata Teile kuuluv väljamakse või võlasumma, nõuda seaduslikult sisse võlgnevused. Kui me kahtlustame otsemängu ajal, et Te kasutate deaktiveeritud kaarti, siis jätame endile edaspidi õiguse jätta välja maksmata mistahes väljamakse Teie kontolt, mis ületab algse sissemakse.

10.7 Me võime igal ajal ilma ette teatamata lõpetada Teie tegevuse GrandX’ ja blokeerida Teie Mängija Konto, kui Te rikute selle Lepingu mistahes sätteid või käitute seadusevastaselt. Me ei kohustu selliste juhtumite korral mingil juhul tagasi maksma või välja maksma Teile Mängija Kontos olevaid summasid.

10.8 Me jätame endile õiguse meie ainudiskretsioonil pakkuda ja reklaamida aegajalt kampaaniaid, boonuseid ja teisi eripakkumisi. Iga selline pakkumine on piiratud sel perioodil kehtivate spetsiifiliste sätete ja tingimustega. Seoses ülalnimetatud kampaaniate spetsiifiliste tingimuste, boonuste ja eripakkumistega jätame endile õiguse jätta välja maksmata mistahes summa Teie kontolt, mis ületab algsumma. Lisaks jätame endile õiguse jätta välja maksmata või keeldume või võtame tagasi mistahes väljamakse või võidusumma või muudame ükskõik millist poliitikat, kui arvame, et Te kuritarvitate või püüate kuritarvitada mistahes alljärgnevast: (i) boonused; (ii) teised kampaaniad; või (iii) spetsiifilised poliitikad või eeskirjad, mille eesmärk on tutvustada olemasolevat või uut mängu.

10.9 Me jätame endile õiguse üle kanda, loovutada, anda all-litsentsi või lubada seda Lepingut terviklikult või osaliselt ükskõik kellele sellest ette teatamata ja Te peate nõustuma sellise korraldusega.

11. TEADAANDED

11.1 Te nõustute saama meilt teabevahetust e-formaadis. Elektroonilist teavet ja/või kliendi rakenduste sõnumeid/abifaile võidakse postitada Veebilehel ja/või saata e-posti aadressil. Kogu teabevahetus nii e-formaadis kui paberkandjal on "kirjalik" ja peab olema saadud vähemalt viis tööpäeva pärast andmete postitamist, vaatamata sellele, kas olete saanud või läbi vaadanud teabevahetuse. Me jätame endile õiguse mingi kohustuseta kasutada teabevahetust paberkandjal.

11.2 Kõik teadaanded tuleb esitada kirjalikult aadressil Marta 3, 11312 Tallinn, Eesti või support@grandx.com.

12. VÕITUDE VÄLJAMAKSMINE JA PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

GrandX.com poolt pakutavaid mänge saab mängida meelelahutuseks ilma reaalse rahata või reaalse raha eest. Valiku saab mängija teha mänguikoonil, valides klahvi „Raha eest“ või „Mängi tasuta“.

Funktsioonis „Raha eest“ mängides algab mäng panuse tegemisega ja lõpeb võidu suunamisega krediiti või tehtud panuse kaotamisega.

Iga üksiku mängu detailne kirjeldus avaneb *.pdf formaadis vastava mänguikooni aknas.

Iga mängu kirjeldus sisaldab informatsiooni konkreetses mängus osalemiste tingimuste ja korra kohta ning võidu saamise tõenäosuse protsentuaalset väljendust.

Mängupunkti maksumus on märgitud mängureeglites ja avaneb lisaks mängu ekraanil Help klahvi alt.

Võidu saamise tõenäosus on toodud mängukirjelduses ja mängu ekraanil oleva Help klahvi all avanevas võidutabelis.

Võite makstakse välja vähemalt 21 aastastele isikutele.

Võit makstakse välja hiljemalt nelja kalendripäeva jooksul samale kontole, millelt mängija sooritas sissemakse mängimiseks.

Kogu informatsioon mängija poolt tehtud sissemaksete, väljamaksete ning boonuste kohta koos tehingu kuupäeva, kellaaja, summa ning tehingupoolte andmetega avaneb menüü valikus „Konto“ klahvi alt.

Juhul, kui mängijal katkeb poole mängu pealt ühendus reaalse raha peale mängimise režiimi kestel, on mängijal võimalik oma viimast mänguseisu vaadata peale uuesti sisse logimist vastava mängu ekraanil avaneva „Help“ funktsiooni all avanevas „Mängu ajalugu“ aknas.

Rike tühistab kõik väljamaksed ja mänguseisud.

Mängijate kaebused tuleb saata e-postiga, aadressil support@grandx.com. Saabunud kaebused lahendatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul.

13. TÄHTAEG

See Leping jõustub aktsepteerimise hetkel andes omapoolse kinnituse regitreerumisel ja on jõus määramatuks ajaks kui seda ei lõpetata vastavalt punktile 10.7. Probleemide ärahoidmiseks on kokku lepitud, et olete Lepingu tingimustega nõus, kui kasutate GrandX’i või Veebilehte või Tarkvara mistahes viisil, kaasa arvatud, ent mitte piiratud, alustades kasutamist või sooritades makset oma Konto kaudu või esitades meile makseandmed.

14.VALITSEV SEADUS

14.1 Selle Lepingu tõlgendust, kehtivust ja esitamist valitseb Eesti Vabariigi seadus. Ent see ei takista meil esitada hagi teistes jurisdiktsioonides kohtuliku või sarnase keelu määramiseks. Selles Lepingus on valdav eestikeelne versioon teiste meie poolt välja antud keeleversioonide suhtes.

14.2 Selle Lepingu mistahes osa ebaseaduslikkus, kehtetus või täidetavus ei mõjuta ülejäänud Lepingu seaduslikkust, kehtivust või täidetavust.

Käesolevad Kasutustingimused on kinnitatud AS IMG Kasiinod juhatuse otsusega 01.11.2010.a..

Mõistlik mängimine

 Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult! 

Maskemeetod

Online Casino GrandX (AS IMG Kasiinod) lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusest ning omab järgmiseid Maksu-ja Tolliameti poolt väljastatud litsentse: HKT000025, HKL000202. .

Esitleja