Kasutustingimused

PALUN LUGEGE KÄESOLEVAD KASUTUSTINGIMUSED (LEPING) TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA VEENDUGE, ET TE SAATE SELLE SISUST TÄIELIKULT ARU.

ANDES REGISTREERUMISEL KINNITUSE, ET OLETE VÄHEMALT 21-AASTANE JA NÕUSTUTE KASUTUSTINGIMUSTEGA KINNITATE, ET OLETE KASUTUSTINGIMUSED LÄBI LUGENUD JA NÕUSTUTE LEPINGU TINGIMUSTEGA.

KUI TE KÄESOLEVA LEPINGU MINGIL PÕHJUSEL EI NÕUSTU, ÄRGE ANDKE VASTAVAT KINNITUST REGISTREERUMISEL NING ÄRGE JÄTKAKE TARKVARA ALLALAADIMIST, INSTALLEERIMIST VÕI MUUL VIISIL KASUTAMIST.

Veebilehe grandx.com vahendusel korraldab kaughasartmänge kaubamärgi GrandX all Eesti Vabariigi seaduste kohaselt asutatud Osaühing Alpache (edaspidi ALPACHE); registrikood 14759059, asukoht Marta 3, 11312 Tallinn, Eesti Vabariik.

ALPACHE lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusest ning omab kõiki tegevuseks vajalikke litsentse ja kooskõlastusi. Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliameti poolt on ALPACHE-le väljastatud õnnemängude korraldamise tegevusluba nr HKT000048, ning õnnemängude korraldamiseks kaughasartmänguna korraldusluba nr HKL000334.

1. LEPINGU OBJEKT

Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Teie ja Meie vahelist kokkulepet GrandX’i kasutamisel, mängides kas pärisraha või mänguraha keskkonnas.

2.DEFINITSIOONID

Käesolevas Lepingus kasutatud sõnadel ja terminitel on alljärgnev tähendus, kui sisu selgesõnaliselt ei näita vastupidist.

GrandX – Internetis kasutatava mängusüsteemi veebileht, mis on seotud teenuste ja mängutegevustega nagu näidatud ja loetletud veebilehel www.grandx.com.

Veebileht – www.grandx.com ja kõik saidid, milledele on ligipääs sealsete linkide kaudu või muul viisil.

Meid/Meie/Meie oma – www.grandx.com;

Mängija Konto – üks personaalne konto ühe mängija kohta, mille on avanud üksikisik ja mida me haldame, et see isik saaks mängida mänge GrandX’s;

Tarkvara – meie Tarkvara, kaasa arvatud programm või andmefail või muu sisu sellest tulenevalt, mille laadisite Veebilehe kaudu alla, tagamaks ligipääsu GrandX’i kasutamisele;

Teie – Veebilehelt allalaetud GrandX Tarkvara kasutaja.

Kasutajanimi ja Salasõna – Teie poolt valitud kasutajanimi ja salasõna GrandX’i registreerumisel.

Tingimused – meie privaatsuspoliitika ehk andmekaitsetingimused.

3. SEADUSEST TULENEVAD NÕUDED

3.1 Te võite kasutada GrandX’i ja/või Veebilehte, kui Teie vanus vastab Eesti seadusele.

3.2 Tulenevalt Hasartmänguseadusest on ALPACHE kohustatud tuvastama mängukontot kasutavate isikute isikusamasuse. Esmasel külastusel tehakse seda Sertifitseerimiskeskus AS-i poolt pakutava LDAP teenuse ning sissemaksel laekuva kliendiinfo põhjal. Eeltoodu võimatusel palutakse kliendil end autoriseerida dokumendi koopia saatmise teel. Kui kliendi isikut ei ole võimalik tuvastada või kui klient on noorem 21 eluaastat, siis tema mängukontot ei aktiveerita. Esmasel külastusel määrab klient endale kasutajanime ning salasõna, mille alusel toimub tema identifitseerimine igal järgneval külastusel. Te ei või kasutada GrandX’i ja/või Veebilehte mitte mingil juhul, kui Teie vanus on alla 21 eluaasta.

3.3 Meie ei paku GrandX ja/või Veebilehte kasutamiseks jurisdiktsioonis, kus see on illegaalne. Mõned legaalsed jurisdiktsioonid ei ole adresseerinud kaughasartmängude seaduslikkust ja teised peavad kaughasartmänge täielikult illegaalseks. GrandX kättesaadavus ja/või Veebileht ei tähenda, et GrandX’i võib kasutada riigis, kus selline kasutamine on illegaalne. GrandX’i kasutamine on keelatud kõikjal, kus see on keelatud vastava seaduse põhjal. Teil lasub ainuvastutus teha kindlaks, kas GrandX’i kasutamine on Teie elukoha riigis seadusega lubatud. ALPACHE ei aktsepteeri mis tahes vastutust, mis tuleneb ülaltoodud piirangute rikkumisest.

TARKVARA KASUTAMINE

4.1 ALPACHE on GrandX kodulehe ja selle sisu intellektuaalse omandiõiguse omanik või volitatud kasutaja või litsentsiomanik, kusjuures viidatud õigus hõlmab kõiki autoriõiguseid, kaubamärke, teenusemärke, patente, logosid, registreeritud kujundusi, lähtekoode, spetsifikatsioone, malle, graafikat või mistahes muud Eestis, Austrias või mujal registreeritud õigusi seoses sisu, programmide, formaatide, liideste, andmebaaside, teistele klientidele teenuste pakkumise, tarkvara või muu eelnimetatud rakendusega ning kõigi nende muudatuste, parenduste ja arendustega. Kui Kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei anna GrandX kasutamine Teile mingeid otseseid või kaudseid intellektuaalse omandi või GrandX’i serverites hoitava salajase informatsiooniga seotud õigusi.

4.2 Lepingu Teie poolne aktsepteerimine annab Teile eksklusiivse ja mitte edasiantava õiguse GrandX’i Tarkvara kasutamiseks vastavalt järgmistele tingimustele:

4.3 Teil ei ole lubatud:

4.3.1 installeerida või laadida Tarkvara teise võrguseadme serverisse või kasutada muid meetmeid, et muuta Tarkvara kättesaadavaks muul viisil, kasutades on-line teenust, kaugühendust, "teadetetahvlit“, või edastada seda kellelegi teisele;

4.3.2 edastada, laenutada, liisida, üle kanda, kopeerida, arendada või muuta Tarkvara (välja arvatud kui on väljendatud selgesõnaliselt teisiti käesolevates Kasutustingimustes), lubada Tarkvara kasutamist õigust mitteomavate isikute poolt, valmistada ja/või levitada Tarkvara koopiaid;

4.3.3 kopeerida ega tõlkida on-line või elektroonilises vormis olevaid GrandX’i dokumente;

4.3.4 võtta lahti, muuta, adapteerida, pöörd-transleerida, taas esitada, dekompileerida, tõlkida, proovida leida Tarkvara lähtekoodi või luua derivaatteoseid, mis põhinevad Tarkvaral või selle ükskõik millisel osal;

4.3.5 siseneda, ligi pääseda või püüda muul viisil minna mööda meie turvasüsteemist või segada muul viisil (kaasa arvatud, aga mitte piiratud, robotid ja sarnased seadmed) GrandX või Veebilehe tööd või püüda teha muudatusi Tarkvaras ja/või mis tahes funktsioonides või osades.

4.4 GrandX osutab Teile kasutamiseks teenust nagu see on (as is), ilma mistahes otseste või kaudsete garantiide, kohustuste või tingimusteta eeldatavalt, kohustuslikult või muul viisil. GrandX ei taga, et Tarkvara vastab Teie nõuetele.

4.5 GrandX ei taga Tarkvara vigadeta ega katkestusteta töötamist ega garanteeri mis tahes vigade parandamist või viiruste kõrvaldamist. GrandX ei võta enesele kohustust katta Teie ega kolmanda osapoole mingeid kulutusi, kadusid, kulusid või nõudeid, mis on põhjustatud Tarkvara funktsioneerimise vigadest, sh kuid mitte ainult teabevahetuses ja kontode töötlemisel. GrandX jätab enesele õiguse kõrvaldada kõik asjasse puutuva, sh mängud Tarkvarast ja Veebilehelt ning võtta kasutusele meetmed vigade parandamiseks.

4.6 Teiepoolne Tarkvara laadimine ja kasutamine toimub Teie vastutusel ja me ei ole mitte mingil juhul Teie ees vastutavad mistahes otsese, tuleneva, juhusliku või mistahes spetsiifilise kahju või kaotuse eest (k.a. otsene või kaudne saamata jäänud tulu, majanduslik kahju, äritegevuse katkemine, informatsiooni kaotsiminek ega mistahes viisil tekkinud otseste, kaudsete, tuletatavate või eriliste kahjude eest, sealhulgas kuid mitte ainult lepingute lõppemine, firmaväärtuse vähenemine või mainekadu seoses GrandX’i teenuse kasutamise või selle kasutamisvõimaluse puudumisega, ning seda ka juhul, kui GrandX’i on selliste kahjude tekkimise võimalusest teavitatud).

4.7 Teil ei ole õigust kasutada või avaldada Teile Veebilehe kasutamisel teatavaks saanud Tarkvaras sisalduvat konfidentsiaalset teavet muul viisil kui ainult rangelt vastavuses käesoleva Lepingu tingimustega.

4.8 Kasiinomänge pakub ALPACHE, kuid kasiinomängude tarkvara pärineb AMATIC mängutarkvara tootjalt. Iga mängu kohta on antud mängu täpsed mängureeglid kättesaadavad mängu juhendis, mis avaneb „i“, „Info“, „?“, „Paytable“ või muul moel vastavalt tähistatud nupu alt.

5. TURVALISUS

5.1 GrandX’s on kasutusel kaasaegsed ja tõhusad Kasutajanime ja Salasõna krüpteerimise ja muu tundliku informatsiooni kaitsmise meetmed, mis edastatakse kliendi rakenduselt ja rakendusele ja meie serveritelt ja meie serveritele, kaitstes seega nii Mängijat kui meid kolmanda osapoole manipulatsiooni suhtes.

5.2 Mängija ei tohi süsteemi sisse murda, üritada sisse murda või muul viisil mööda minna meie turvasüsteemist. Kui meil tekib kahtlus, et olete üritanud sisse murda või muul viisil minna mööda meie turvasüsteemist või Tarkvarast, on meil õigus koheselt lõpetada Teie ligipääs Veebilehele ja/või blokeerida Teie konto ja me jätame endale õiguse teavitada sellest vastavaid ametiasutusi.

5.3 Me lubame ligipääsu GrandX kasutamiseks turvaliste võrkude kaudu, kasutades Kasutajanime ja Salasõna krüpteerimist. Veebilehel mängimiseks peate tegema läbi kliendi turvalise sisselogimise.

5.4 Te ei tohi kasutada GrandX’i mingil kaubanduslikul eesmärgil ega teise isiku nimel. Võite kasutada Veebilehte vaid oma eraviisiliseks otstarbeks.

5.5 Te peate hoidma oma Kasutajanime ja Salasõna konfidentsiaalsena ja ei tohi neid kellelegi teisele avaldada. Te ei tohi kasutada ühegi teise isiku Salasõna. Te olete vastutav kõigi Teie Mängija Konto ja Salasõnaga tehtud tehingute eest. Eeldame, et ainult Teie kasutate oma õiget Kasutajanime ja Salasõna ning Teie õige Kasutajanime ja Salasõnaga sisestatud tehinguid peetakse kehtivateks.

5.6 Te ei luba ühelgi kolmandal isikul kasutada Veebilehel oma Mängija Kontot ja Te ei kasuta ühegi teise isiku Mängija Kontot või maksevahendeid, et kasutada GrandX’i, Veebilehte või Tarkvara. Iga Mängija tohib mängida vaid isiklikult, kasutajanime ning parooli edasiandmine teisele isikule on rangelt keelatud. ALPACHE on õigus igal ajahetkel mängukonto sulgeda, kui on kahtlus, et konto omanik ei kasuta oma mängukontot isiklikult.

5.7 Teie vastutate selle eest, et saate aru GrandX mängude eeskirjadest ja tehingutest enne, kui hakkate mängima Veebilehel pakutavaid mänge.

6. ANDMEKAITSETINGIMUSED

Käesolevad andmekaitsetingimused (“Tingimused””) on koostatud kehtiva Eesti Vabariigi seadusandluse ja Euroopa Andmekaitse Üldmääruse kohaselt (AKÜM õi General Data Protection Regulation nr 2016/679). Tingimuste eesmärgiks on anda Teile andmekaitse alane ülevaade isikuandmete kasutamise reeglite ja andmekaitse kohta ALPACHE poolt.

6.1. Isikuandmed ja nende töötlemine

6.1.1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed nn eriliigilised isikuandmed ehk delikaatsed isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese tervist puudutavad andmed. Samas isikukoodid on tavalised isikuandmed ja nende kasutamisele ei ole seatud rohkem piiranguid kui näiteks inimese nime või sünniaja kasutamisele.

6.1.2. Statistilisi andmeid ei loeta isikuandmeteks juhul, kui puudub võimalus üheselt tuvastada füüsilist isikut, keda need andmed puudutavad.

6.1.3. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Meie kui kasiinode teenuse osutaja töötleme kehtiva kliendisuhte olemasolul isikuandmeid, sealhulgas täisnimi, sünniaeg või isikukood, elukoha aadress, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja maksevahendite andmed. Kui olete registreerinud ennast meie veebilehe kasutajaks, siis lähtume seadusest tulenevast kasiinode teenuseosutaja õigusest andmetele juurdepääsuks sh lepingu täitmiseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume muuhulgas minimaalsuse põhimõttest, mille kohaselt piirdume andmete kogumisel ja kasutamisel ainult sellega, mis on vajalik andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks.

6.1.4. Meie kogume ja töötleme Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Lepingu täitmiseks (AKÜM art 6 ( 1 ) ( b )) osutamaks Teile teenuseid vastavalt Teie ja meie vahel sõlmitud lepingule sh veebilehe kasutajaks registreerimisel edastatud isikuandmed;
 • õigusaktist tulenevate kohustuste täitmiseks (AKÜM), sealhulgas tööõigusalaste töötajate õiguste tagamiseks.

6.1.5. Veebilehe kasutajaks registreerimisel loetakse leping teenuse osutamiseks sõlmituks.

6.1.6. Lepingu sõlmimisel võime kasutada kolmandate isikute, sealhulgas krediidiinfoasutuste, mis registreerivad kõik Teie suhtes tehtavad päringud, abi Teid puudutavate krediidiotsuste tegemiseks, Teie vanuse ja isikusamasuse kontrollimiseks ning rahapesu vältimiseks. Samuti võime esitada päringuid ja avaldada andmeid Teie konto kasutuse kohta vastavatele asutustele, julgeolekuorganisatsioonidele ning muudele asjaomastele kolmandatele isikutele pettuste ja rahapesu ärahoidmiseks.

6.1.7. Me võime Teiega vahetult ühendust võtta täiendava teabe saamiseks online-tehingu valideerimise või reklaamirahade väljamaksmisega seoses.

6.1.8. Me võime veebilehel kasutada küpsiseid teabe kogumiseks veebiserverilt käesolevas privaatsuspoliitikas toodud eesmärkidel.

6.1.9. Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • registreerite end meie kodulehe kasutajaks/teenuse saajaks meie kodulehel www.grandx.com;
 • töötleme andmeid Teie panuse kohta;
 • loome isiklikke profiile;
 • osutame Teile tugiteenust;
 • teavitame Teid meie teenustest või toodetest;
 • teavitame Teid meie tarkvara ja või teenuste uuendustest;
 • saadate meile teabenõude, kaebuse või ettepaneku (e-posti aadressile andmekaitse@grandx.com) - kasutame Teie isikuandmeid kaebuses või ettepanekus toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata mõni teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame Teid sellest;
 • täidame seadusest tulenevaid kohustusi.

6.2. Kogutud isikuandmete säilitamine

6.2.1. Meil on õigus Teie isikuandmeid säilitada kuni lepingust või seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

6.2.2. Meie säilitame enamus juhtudel isikuandmeid järgmiste perioodide vältel:

 • Meie ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik;
 • Kasiinode tegevust reguleeritavate õigusaktide alusel üldjuhul 5 aastat, vastava menetleja ettekirjutuse alusel veel lisaks 5 aasta jooksul, st kokku kuni 10 aastat.

6.2.3. Oleme kohustatud säilitama selliseid isikuandmeid ülaltoodud perioodi vältel tulenevalt kasiinode teenuste osutamist reguleeritavatest, lepinguõiguslikest, tööõiguslikest ja raamatupidamist puudutavatest õigusaktidest.

6.2.4. Ülaltoodud perioodide möödumisel kustutame Teie isikuandmed.

6.2.5. Hoiame Teie isikuandmeid ainult sellistes serverites või andmekogudes, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas. Mõningad isiklike andmete töötlemises osalevad andmetöötlejad võivad paikneda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ning meie poolt teenuste osutamise võimaldamiseks võime kasutada selliste andmetöötlejate abi. Samas me tagame, et selliste andmetöötlejate tehnilised ja organisatsioonilised meetmed kaitsevad piisavalt Teie õigusi ning nendega on sõlmitud andmetöötlus leping. Tingimustega tutvumisel nõustute sellise andmetöötuse osalise või täieliku edasiandmisega. Nõusoleku tagasivõtmisel ei saa Teie kahjuks enam GrandX platvormi kasutada.

6.3. Kirjavahetus ja dokumentide väljastamine

6.3.1. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente säilitate oma isiklikus kasutajakontos.

6.3.2. Kõik meile paberkandjal saabunud kirjad registreeritakse ALPACHE dokumendihaldussüsteemis.

6.3.3. Võimalik on kõnede salvestamine meie klienditoele ja klienditoelt koolituse ning turvalisusega seonduvatel eesmärkidel, seoses ükskõik milliste Teile osutatava teenusega seonduvate päringute lahendamisega.

6.3.4. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada teabenõue. Teabenõude saamisel vaatab ALPACHE üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks puudub taotlejal õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist.

6.3.5. Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente seaduses sätestatud ulatuses kolmandatele isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, hasartmängude järelevalveasutused jms). Enne dokumentide väljastamist tehakse kindlaks seadusliku aluse olemasolu, tuvastatakse päringu teinud isik ning dokumentide edastamine või neile juurdepääsu võimaldamine dokumenteeritakse.

6.3.6. Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitatakse üldjuhul viis aastat, pärast mida dokumendid hävitatakse. Pärast Teie konto sulgemist säilitame teavet teatud ajavahemiku vältel (üldjuhul mitte kauem kui seitse aastat).

6.4. Kogutud isikuandmetega seotud õigused

6.4.1. Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • on vastuolus seadusandlusega.

6.4.2. Seoses isikuandmete töötlemisega, on Teil järgmised õigused:

 • Õigus teabele - Teil on õigus saada käesolevates Tingimustes sätestatud teavet. Käesolevate Tingimuste kehtiv versioon on igal ajal kättesaadav veebilehelt www.grandx.com.
 • Õigus andmetega tutvuda - Teil on õigus nõuda, et me annaks Teile koopia isikuandmetest, mida me töötleme (isiku enda esitatud andmed).
 • Õigus isikuandmete parandamisele - Teil on õigus nõuda oma ebaõigete isikuandmete parandamist kui Teie isikuandmed on ebaõiged või puudulikud.
 • Õigus isikuandmete kustutamisele - kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, siis kustutame teie isikuandmed. Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui see on põhjendatud, tehniliselt võimalik, seadusega kooskõlas ega põhjusta ettevõttele ülemääraseid kulutusi.
 • Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus nõuda, et me annaks Teile koopia isikuandmetest, mida meie töötleme (isiku enda esitatud andmed). Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Tutvumiseks esitage meile allkirjastatud taotlus ning edastage see posti teel (Marta 3, 11312 Tallinn) või e-posti teel andmekaitse@grandx.com.
 • Õigus andmete töötlemise piiramisele – Teil on õigus nõuda, et ettevõte piiraks isikuandmete töötlemist, kui isikuandmed on ebaõiged või puudulikud, või kui isikuandmete töötlemine on õigusvastane.
 • Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui leiate, et meil puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus.
 • Õigus esitada kaebus – Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas kaebus vastavalt Tingimuste punktis „Päringute, taotluste ja kaebuste esitamine“ toodud juhistele.
 • Õigus isikuandmete edastamiseks teisele teenuspakkujale – me ei edasta Teie päringul Teie isikuandmeid teistele teenuspakkujatele. Teeme seda siiski vaid siis, kui meile see ei ole ülemäära kulukas, koormav, tehniliselt võimatu ja kui selline ülekandmine ei ole õigusaktidega keelatud.

6.4.3. Anname endast parima, et vastata Teie poolt punkti „Päringute, taotluste ja kaebuste esitamine“ alusel saadetud taotlusele ühe kuu jooksul GDPR art 12 ( 3 ) alusel. Juhul, kui see pole ALPACHE-le esitatud taotluste arvu ja keerukust arvestades võimalik, siis on meil GDPR art 12 ( 3 ) alusel õigus vastata ka hiljemalt kahe kuu jooksul.

6.5. Isikuandmete edastamine

6.5.1. Töödeldes isikuandmeid, võime jagada Teie isikuandmetest elemente järgmistele kolmandatele osapooltele:

 • avaliku võimu kandjad, kellele ALPACHE on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud isikuandmeid väljastama;
 • meie lepingupartnerid, kes rakendavad piisavaid isikuandmete kaitse tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, kui: (i) see on vajalik GrandX platvormi katkematuks kasutamiseks ning (ii) oleme andmesubjekti sellest teavitanud. Käesolevate tingimustega tutvumisel kinnitate Teie oma nõusoleku selles alapunktis kirjeldatud isikuandmete edastamisega. Nõusoleku tagasivõtmisel ei saa Teie enam kahjuks GrandX mängusüsteemi kasutada.

>

6.6. Turvameetmed isikuandmete edastamisel kolmandatele isikutele

6.6.1. Jagades isikuandmeid kolmandatele osapooltele, rakendame järgmisi turvameetmeid:

 • sõlmime sellise kolmanda osapoolega isikuandmete andmetöötluslepingu;
 • veendume, et selline kolmas osapool võtab endale kohustuse rakendada asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid tagamaks isikuandmete kaitse vastavalt käesolevatele Tingimustele ning asjakohastele õigusaktidele;
 • veendume, et isikuandmeid ei edastata riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei ole tunnustanud kui riike, kus on piisav andmekaitse tase;
 • me ei pea nimetatud turvameetmeid rakendama juhul, kui ALPACHE jagab isikuandmeid avaliku võimu kandjatele, kellele asutus on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud isikuandmeid väljastama.

6.7. Päringute, taotluste ja kaebuste esitamine

6.7.1. Kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi või Teil on seoses isikuandmete töötlemisega seonduvad päringud, taotlused, kaebused võite neid edastada e-posti aadressil andmekaitse@grandx.com ning tavaposti aadressil Marta 3, 11312 Tallinn).

6.7.2. Isikuandmete töötlemisega seonduvad kaebused on võimalik esitada ka Eesti Andmekaitse Inspektsioonile e-posti aadressil info@aki.ee (Tatari 39, Tallinn 10134).

6.8. Andmekaitsespetsialist

6.8.1. ALPACHE andmekaitsespetsialistiga saab ühendust emaili teel andmekaitse@grandx.com või postiaadressil Marta 3, 11312, Tallinn.

6.9. Tingimuste muutmine

6.9.1. Me võime aeg-ajalt käesolevaid Tingimusi muuta. Nende uuendamisel teavitame Teid meie veebilehe vahendusel. Juhul, kui uued Tingimused viitavad isikuandmete töötlemisel sellisel uuel eesmärgil, mis vajab Teie nõusolekut, siis ei töötle me Teie isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui oleme saanud isikuandmete selliseks töötlemiseks nõusoleku. Juba antud nõusoleku tagasivõtmisel ei saa Teie kahjuks meie mänguplatvorme enam kasutada.

ALPACHE teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

7. TEIE KOHUSTUSED

7.1 GrandX’i mängijakonto avamisel peab klient nõustuma käesolevate Kasutustingimustega ja nendest kinni pidama. Kliendi kohuseks on Kasutustingimusi teada ja neid alati järgida. Mängija Konto avamise ning seeläbi Kasutustingimustele nõustumise andmisega loetakse kliendi ning ALPACHE vahel sõlmituks leping ALPACHE poolt Veebilehe vahendusel pakutavate teenuste, sh boonuste kasutamiseks kliendi poolt kooskõlas Kasutustingimustega ja Üldiste boonustingimustega.

7.2 GrandX ei taotle ega taga seaduslikul või muul viisil ligipääsu GrandX’ile ega selle kasutatavust Teie elukohajärgses riigis. See on täielikult Teie otsustada, kas selline ligipääs ja Veebilehe kasutamine on seaduslik. Me nendime, et meie eesmärk on toimida seaduse alusel. Teie kohustuseks on tagada oma tegevuse vastavus kõigile seadustele, mis kehtivad selles jurisdiktsioonis, milles Teie GrandX’i teenust kasutate. Kui Te elate riigis, milles kaughasartmäng on keelatud, ei tohi Te end GrandX’is registreerida ega isegi proovi korras GrandX’i teenust kasutada.

7.3 Kui klient avastab ALPACHE mängusüsteemis rikke, kohustub ta vastava rikke kohta viivitamatult info edastama internetikasiino klienditoele. Rikkest tulenevate materiaalsete kahjude kompenseerimise võimalust kaalutakse ALPACHE juhtkonna poolt ainult siis, kui klient on antud kohustust viivitamatult täitnud.

7.4 Teil on keelatud kasutada õnnemängu mängimisel meetodeid või vahendeid, mis on vastuolus hasartmängu mängimise heade tavadega ja kommetega (sealhulgas, kuid mitte ainult, elektroonilisi, mehaanilisi või muid vahendeid, mis võimaldavad määrata, muuta, salvestada või analüüsida, olenevalt mängust või selle osast, mängu tulemust, väljamakstava võidu suurust, võiduvõimalusi või kasutusel oleva mängusüsteemi strateegiat vms) või mis vähendavad kaasmängijate võiduvõimalusi.

7.5 Te ei tohi üle kanda mitte mingil viisil oma Lepingus ettenähtud õigusi ilma ALPACHE eelneva kirjaliku nõusolekuta.

7.6 Te olete täielikult vastutav kõigi teie suhtes kohaldatavate maksude, lõivude ja tasude eest, mis võivad kaasneda nii GrandX’i kasutamise kui ka võidetavate summadega.

7.7 Teie kohustute teatama meile muudatustest oma registreerumisel esitatud andmetes.

7.8 Maksed

7.8.1 Te nõustute, et meie või maksete töötlemise firma haldab meie nimel kõiki kontode rahalisi tehinguid ("Makse Töötleja"). Käesolevaga nõustute, et Makse Töötleja jätab endale õiguse kinni pidada mistahes makseid, kui Makse Töötlejal on põhjust uskuda või ta kahtlustab, et Te võite olla seotud või olete olnud seotud pettuse, kokkumängu, ebaseadusliku või ebaausa tegevusega.

7.8.2 Te nõustute, et tasute täielikult ja maksetähtajaks kõik meile või mistahes kolmandale osapoolele võlgu olevad summad seoses GrandX’i kasutamisega. Samuti nõustute, et Te ei tee makse tagasilaekumist ja/või ei ütle lahti või tühista või muul viisil ei jäta maksmata mistahes maksmisele kuuluvat summat ja igal sellisel juhul maksate raha tagasi ja tasute nende maksmata jäänud summade eest, kaasa arvatud summade eest, mis tekkisid meil Teie makse kogumise protsessis.

7.9 Te nõustute, et Teie konto on isiklik ja ainult selle omanikul on õigus kontole siseneda. GrandX ei aktsepteeri mis tahes vastutust, kui kontot on kuritarvitanud kolmanda osapoole poolt. Te peate oma salasõna ja kasutajanime ning muid sisselogimiseks kasutatavaid turvaelemente salajas hoidma ning vältima nende sattumist teiste isikute kätte. Õigete turvaelementide abil tehtud panuste summa debiteeritakse Teie kontolt. Juhul, kui Teil tekib kahtlus, et Teie kasutajanimi ja salasõna või muud turvaelemendid on sattunud kolmanda isiku kätte, tuleb Teil sellest GrandX’i koheselt teavitada.

7.10 Te nõustute, et olete ainuvastutav kõigi arvutiseadmete toodete, telekommunikatsioonivõrkude ja interneti ligipääsu teenuste haldamise eest, mida vajate GrandX kasutamisel ja haldamisel. Me ei vastuta mingil juhul interneti või muu telekommunikatsiooniteenuse pakkuja poolt tekitatud kahjude eest, mis on seotud ligipääsuga Veebilehele.

7.11 Te nõustute, et meie juhuslike numbrite generaator otsustab GrandX’is mängitud mängude tulemused ja Te nõustute kõigi selliste mängude tulemustega. Samuti nõustute, et kui Tarkvaral ja mängu serveril tekib harvaesinev lahknevus, siis mängu serveril olev tulemus on valdav ning Te kinnitate ja nõustute, et meie andmed on lõpliku otsustavusega, määrates Teie osaluse GrandX’i hasartmängutegevuse tingimuste ja olukordade suhtes.

7.12 Te ei soorita mingeid tegevusi ega ei käitu selliselt, mis kahjustab meie või meie Tarkvara teenuse pakkuja või mõne teise sidusteenuse osutaja reputatsiooni.

7.13 Te nõustute, et kui Teie Mängija Konto on avatud, siis Te maksate täieliku kahjutasu ja peate meid mitte vastutavaks kõigi ja mistahes kahjude, kulude, kulutuste, nõuete, vastutuse ja kahjustuste korral, mis võivad olla seoses Teie Veebilehe (a) sisenemise, kasutamise või uuesti kasutamisega; (b) selle Lepingu mistahes tingimuste ja sätete rikkumisega. Te nõustute edasi täielikult hüvitama, kaitsma ja pidama meid ja meie töötajaid, juhtkonda, töövõtjaid, koostööpartnereid ja varustajaid mitte vastutavaks iga ja kõigi nõuete, vastutuste, kahjustuste, kadude, kulude ja kulutuste suhtes, kaasa arvatud seaduslikud maksud, mis tulenevad selle Lepingu rikkumisest Teie poolt ja mistahes muudest vastutustest, mis on seotud GrandX’i või Tarkvara kasutamisega.

7.14 Te nõustute, et kui Mängukontole sissemakse sooritamisel jätab ALPACHE endale õiguse kasutada lisatoiminguid kliendi isiku tuvastamiseks. ALPACHE teeb lisatoimingud sissemaksete ja väljamaksete kumulatiivne summa on 2000 eurot või rohkem, kuid ALPACHE jätab endale õiguse teha selliseid kontrollitoiminguid ka väiksemate summade korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

7.15 Me jätame endale õiguse seda Lepingut aegajalt muuta nagu on välja toodud allpool punktis 9. Teie kohustus on kontrollida aegajalt alljärgnevas punktis 11 teadet muudatuste kohta.

8. TEIE KINNITUSED

8.1 Te tagate ja kinnitate, et Te tegutsete omaenda nimel. Teie vastutate GrandX’ile esitatud isikuandmete ja kontaktandmete (nimi, isikukood/sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms.) õigsuse ja kehtivuse eest. Eesti Vabariigi isikut tõendava dokumendi omanikud esitavad GrandX’ile esitatavates isikuandmetes oma isikukoodi.

8.2 Te tagate ja kinnitate, et Te ei ole piiratud õigus- ja teovõimega;

8.3 Kõik andmed, mida annate või olete andnud GrandX’i registreerumisel on täpsed ning Te jätkate andmete uuendamist andmemuudatuste korral.

8.4 Te olete täielikult teadlik, et Tarkvara kasutamine GrandX’is mängimisel on seotud raha kaotamise riskiga;

8.5 Te ei hoiusta summasid, mis on seotud kriminaalsete ja/või lubamatute tegevustega;

8.6 Te ei soorita toiminguid ega tee tegevusi, millel võib olla kriminaalõiguslik tähendus ja/või ei kavatse kasutada Mängija Kontot ühenduses selliste toimingute ja tegevustega. Te ei kasuta ega ei kavatse kasutada või ei luba kasutada ega ei kavatse lubada kasutada GrandX’i ja Mängija Kontot ühelgi teisel isikul keelatud või seadusvastase tegevuse eesmärgil, kaasa arvatud, ent mitte piiratud, pettus või rahapesu lähtudes asjakohasest seadusest Teie jurisdiktsioonis ja seadustest, mis rakenduvad Meie suhtes;

8.7 Te ei mängi kokku või ei püüa kokku mängida või ei kavatse osaleda, otseselt või kaudselt, ükskõik millises kokkumängu skeemis koos teise mängijaga mistahes GrandX’i mängu mängimise ajal.

8.8 Te ei ole alla 21 aasta vana.

8.9 Teie esitatud deebet- ja/või krediitkaardi andmed on registreerimise ajal registreeritud konto omaniku andmed ja puudub teave, et kaart on kadunud või varastatud;

8.10 Te ei ole ALPACHE ja tema tütarettevõtte, tarkvaraarenduse partneri, sealhulgas platvormi ja mängude arendaja töötaja. Juhul kui olete rikkunud seda keeldu, siis lisaks teistele Teie vastu rakendatavatele meetmetele jääte ilma mistahes võidetud summast.

8.11 Teil ei ole varem olnud Mängija Kontot, mis deaktiveeriti või muudeti kehtetuks kas Meie poolt või mistahes teise kaughasartmängu korraldaja poolt, ega raha võlgnevust Mängija Konto kaudu, ega oma registreerumisel juba Grandx’i Mängija Kontot.

8.12 Mängija Konto avamisel Te ei anna või ei esita teavet, mis on ebatõene, väär, vale või eksitav.

8.13. Kasutades meie veebilehte Te nõustate , et ALPACHE võib paigaldada teie arvutisse, mobiiliseadmesse teatud informatsiooni „küpsistena“ ehk väikeste tekstifailidena, mis võimaldavad meelde jätta kliendi eelistusi.

9. LEPINGU MUUDATUSED

9.1 Me jätame endale õiguse teha muudatusi käesolevates Kasutustingimustes või mängureeglites. Olulistest või mängija huve piiravatest muudatustest teavitame Teid enne nende jõustumist.

9.2 Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Veebilehel. Seepärast on tähtis, et Te logite perioodiliselt Veebilehele sisse, kontrollimaks võimalike muudatuste olemasolu. Te vastutate ainuisikuliselt selle eest, et Te olete kursis kehtivate Kasutustingimuste ja mängureeglitega ning võimalike muudatustega nendes. Muudatuste olemasolu saate jälgida avaldatud kuupäeva alusel.

9.3 Kui Te jätkate Veebilehe või GrandX kasutamist pärast meiepoolseid uuendusi, nõustute Te kinni pidama nendest muudatustest vaatamata sellele, kas Te saite tegeliku teadaande või olete tutvunud nende muudatustega. Kui Te muudatustega ei nõustu, siis ärge jätkake Veebilehe või GrandX’i kasutamist.

10. ÕIGUSTE RESERVATSIOON

10.1 Me jätame endale ainuõiguse::

10.1.1 keelduda soovijate registreerimisest Veebilehel või GrandX’s;

10.1.2 keelduda aktsepteerimast mistahes panust GrandX’s;

10.1.3 muuta, peatada, eemaldada, parandada või lisada GrandX’s mistahes mängu.

10.2 Me jätame endale õiguse esitada Teie kohta päringuid, kaasa arvatud krediidi tagatise kontrollimist kolmanda osapoole krediidi ja finantseerimisasutuste poolt, kasutades selleks Teie poolt esitatud informatsiooni.

10.3 Kui panuse või võidetud summa puhul tekib lahkarvamus, on meie otsus lõplik ja siduv.

10.4 Me jätame endale õiguse jätta põhjusega välja maksmata mistahes summa või võidetud summa, kuni oleme täielikult tuvastanud võitnud isiku identiteedi ning veendunud, et võidetav summa makstakse välja õigele isikule. Sel eesmärgil jätame endale edaspidi õiguse meie ainudiskretsioonil nõuda, et Te annate meile notariaalselt tõestatud isikutunnistuse või samaväärse sertifitseeritud isikutunnistuse lähtudes asjakohasest seadusest Teie jurisdiktsioonis.

10.5 Me võime igal ajal avaldada Teie teatud isikuandmeid kolmandatele osapooltele lähtudes Andmekaitsetingimustest (p 6), mis on täielikult välja toodud käesolevates Kasutustingimustes.

10.6 Kui Te rikute käesoleva Lepingu mõnd sätet või kui meil on põhjendatud alus kahtlustada, et Te olete neid rikkunud, jätame me endale õiguse Mängija Kontot mitte avada või see ajutiselt või lõplikult sulgeda või kontol olevat raha (sh sissemakse) kinni pidada ning kasutada seda Teie tekitatud kahjude katteks. Kui me kahtlustame, et Te kasutate deaktiveeritud kaarti, siis jätame endale edaspidi õiguse jätta välja maksmata mistahes väljamakse Teie kontolt, mis ületab algse sissemakse.

10.7 Kui me kahtlustame, et Te osalete Veebisaidi kaudu ebaseaduslikus tegevuses või pettuses või rikute Lepingut, et Teil on probleeme võlausaldajatega või Te kahjustate meie tegevust muul viisil, võime me igal ajal ilma ette teatamata Teie Mängija Konto blokeerida või ajutiselt sulgeda või kõik panused tühistada.

10.8 Passiivsed kontod

10.8.1 Passiivne konto on reaalse rahalise saldoga Mängija Konto, kuhu ei ole 12 järjestikuse kuu jooksul kasutajanime ja salasõna kasutades sisse logitud. GrandX jätab endale õiguse küsida mitteaktiivse konto eest haldustasu 5 eurot kuus. Me teeme mõistlikke pingutusi passiivse konto omanikuga ühenduse saamiseks, et teavitada teda 30 päeva ette tema kontole haldustasu rakendamisest. Kui mängija peaks oma konto vähem kui kuue kuu jooksul taas-aktiveerima, makstakse talle mitteaktiivselt kontolt võetud tasud tagasi. Kui kliendi konto saldo jõuab nulli, siis haldustasu enam ei arvestata.

10.8.2 Me jätame endale õiguse pidada kinni ja kõrvaldada kõik kliendile antud boonused, mida ei ole alates nende andmise päevast kuue kuu jooksul kasutatud.

10.8.3 Kui klient ei ole oma kontole 5 aastat sisse loginud, suletakse tema Mängija Konto automaatselt.

10.8.4 Mängija Konto sulgemisel täidetakse kõik sellega seotud kohustused.

10.9 Passiivsetelt, suletud või blokeeritud kontodelt rahaliste vahendite tagasinõudmiseks tuleb kliendil võtta ühendust klienditoega ning esitada asjakohane taotlus.

10.10 Me jätame endale õiguse pakkuda ja reklaamida aegajalt kampaaniaid, boonuseid ja teisi eripakkumisi. Iga selline pakkumine on piiratud sel perioodil kehtivate spetsiifiliste reeglite ja tingimustega. Nimetatud reeglite või tingimuste kuritarvitamise või rikkumise korral jätame endale õiguse jätta välja maksmata mistahes summa Teie kontolt, mis ületab algsumma. Lisaks jätame endale õiguse jätta välja maksmata või võtta tagasi mistahes väljamakse või võidusumma ning muuta reegleid või tingimusi, kui arvame, et Te kuritarvitate või püüate kuritarvitada mistahes alljärgnevast: (i) boonused; (ii) teised kampaaniad; või (iii) spetsiifilised reeglid või tingimused, mille eesmärk on tutvustada olemasolevat või uut mängu.

10.11 Me jätame endale õiguse käesolev Leping kas osaliselt või terviklikuna sellest ette teatamata ükskõik kellele üle anda või loovutada ja Te peate nõustuma sellise korraldusega.

10.12 ALPACHE jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta teatades sellest ette või teatamata jättes. Tingimusi võib muuta muu hulgas näiteks selleks, et ära hoida pettusi, muuta kasutustingimused selgemaks või viia need kooskõlla seadusest tulenevate nõuetega. Kui selline muudatus piirab kliendi seniseid õigusi või kahjustab muul moel tema huve, teavitab ALPACHE klienti sellise muudatuse jõustumisest ette.

10.13 Kui Klient ei ole muudetud tingimustega nõus, peab ta Veebisaidi kasutamise lõpetama.

10.14 Me jätame endale õiguse mistahes hetkel nõuda ka pärast mängijakonto aktiveerimist täiendavaid andmeid konto, krediitkaardi, panga- või e-rahakoti konto jms. väärkasutamise vältimise eesmärgil.

10.15 Me jätame endale õiguse igal ajahetkel mängukonto sulgeda, kui on kahtlus, et konto omanik ei kasuta oma mängukontot isiklikult.

11. TEADAANDED

11.1 Te nõustute saama meilt teavet elektroonilisel kujul, mille me võime postitada Veebilehel ja/või saata Teie e-posti aadressil. Me jätame endale õiguse mingi kohustuseta kasutada teabevahetust paberkandjal. Kogu teabevahetust nii elektroonilisel kujul kui paberkandjal loetakse "kirjalikuks". Teave loetakse kätte toimetatuks vähemalt viie tööpäeva möödumisel andmete postitamisest.

11.2 Kõik teadaanded tuleb esitada kirjalikult aadressil Marta 3, 11312 Tallinn, Eesti või support@grandx.com .

12. VÕITUDE VÄLJAMAKSMINE

12.1 GrandX.com poolt pakutavaid mänge saab mängida meelelahutuseks ilma reaalse rahata või reaalse raha eest. Valiku saab mängija teha mänguikoonil, valides klahvi „Raha eest“ või „Mängi tasuta“.

12.2 Funktsioonis „Raha eest“ mängides algab mäng panuse tegemisega ja lõpeb võidu suunamisega krediiti või tehtud panuse kaotamisega.

12.3 Iga üksiku mängu detailne kirjeldus avaneb *.pdf formaadis vastava mänguikooni aknas.

12.4 Iga mängu kirjeldus sisaldab informatsiooni konkreetses mängus osalemiste tingimuste ja korra kohta ning võidu saamise tõenäosuse protsentuaalset väljendust.

12.5 Mängupunkti maksumus on märgitud mängureeglites ja avaneb lisaks mängu ekraanil Help klahvi alt.

12.6 Võidu saamise tõenäosus on toodud mängukirjelduses ja mängu ekraanil oleva Help klahvi all avanevas võidutabelis.

12.7 Võite makstakse välja vähemalt 21-aastastele isikutele.

12.8 Võidud makstakse välja internetikasiino mängukontole, millelt mängijal on võimalik teha väljamakse vastavalt väljamakse valikutes olevatele maksemeetoditele. Väljamakse võimaldatakse vaid meetodil, millist mängija on kasutanud sissemakse tegemisel. Väljamakse teostatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

12.9 Väljamaksmisele kuuluvad ainult need võidud, mis on kooskõlas ALPACHE mängureeglitega, mängutarkvaras või selle ekraanil näha olevate mängueeskirjadega, võidukombinatsioonidega ja nende väljamaksete tabeliga. Maksimaalne väljamakse samale Mängija Kontole on 5000 eurot päevas. ALPACHE jätab endale õiguse sissemaksetele ja väljamaksetele seada miinimumsumma nõuded.

12.10 Mängutarkvara funktsionaalse häire, elektroonilise või mehhaanilise rikke või mängutarkvara manipuleerimise tagajärjel ekraanile ilmuv informatsioon ei ole mängu võit ja väljamaksmisele ei kuulu. Rike tühistab kõik väljamaksed ja mänguseisud. Keerulisemate rikete korral või kahtluse korral mängutarkvaraga manipuleerimises, teostatakse võidu väljamakse peale eeltoodud asjaolude välistamist mängutootja tehnilise personali poolt.

12.11 Juhul, kui mängijal katkeb poole mängu pealt ühendus reaalse raha peale mängimise režiimi kestel, on mängijal võimalik oma viimast mänguseisu vaadata peale uuesti sisse logimist vastava mängu ekraanil avaneva „Help“ funktsiooni all avanevas „Mängu ajalugu“ aknas.

12.12 Kogu informatsioon mängija poolt tehtud sissemaksete, väljamaksete ning boonuste kohta koos tehingu kuupäeva, kellaaja, summa ning tehingupoolte andmetega avaneb menüü valikus „Konto“ klahvi alt.

12.13 Mängijakontole sisse makstud summad tuleb vähemalt üks (1) kord läbi mängida, enne kui raha on võimalik välja võtta.

12.14 Klient ei tohi kohelda ALPACHE-d finantsasutusena. Sel põhjusel, samuti tulenevalt hasartmänguseadusest ei võimaldata väljamakset muule pangakontole, kui sellele, millest oli tehtud sissemakse mängus osalemiseks.

12.15 ALPACHE jätab endale õiguse kohaldada sissemaksetele ja väljamaksetele erinevaid teenustasusid maksemeetodite lõikes.

12.16 ALPACHE jätab endale õiguse kohaldada teenustasu juhul, kui klient taotleb mängukontolt väljamakse tegemist, omamata panuste käivet, mis oleks sisse makstud summaga võrdne või sellest suurem.

13. PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

13.1 Kaebuse korral saab mängija pöörduda GrandX lehel oleva otsevestluse kaudu klienditoe poole.

13.2 Kirjalikud pretensioonid tuleb saata e-postiga, aadressil support@grandx.com.

13.3 Pretensioonide esitamise tähtaeg on kaks nädalat.

13.4 Saabunud kaebused lahendatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul.

14. VASTUTUSTUNDLIK MÄNGIMINE

14.1. Mängijal on õigus hasartmängukorraldajale saadetud kirjalikult taasesitatavas vormis ja vastavalt ALPACHE poolt ette nähtud protseduurile edastatud teatisega seada enda suhtes:

14.1.1 ülempiir maksimaalsele kaotusele ühe nädala või ühe kuu jooksul;

14.1.2 keeld osaleda mängus kuue kuu kuni kolme aasta pikkusel perioodil.

14.2. Mängija saab punktis 1.4.1.1 seatud limiiti suurendada, kuid limiidi suurendamine jõustub mitte vähem kui 48 tundi peale vastava sooviavalduse tegemist juhul, kui mängija 48 tunni möödudes mängukontole sisselogimisel ka vastava limiidi suurendamise soovi veelkord kinnitab. Limiidi rangemaks muutmine jõustub koheselt.

14.3. Punktis 14.1.2 toodud piirangu seadmine on võimaldatud vaid EMTA teeninduskohas ja www.emta.ee veebilehel www.emta.ee. Kirjalikus vormis piirangu soovi elektrooniliselt ALPACHE vastu ei võta, kuna elektroonilised piirangu seadmise meetmed on www.emta.ee lehe näol kliendile kättesaadavad. Mängija ei saa punktis 1.4.1.2 nimetatud teatist tagasi võtta. Korraldajal on keelatud võtta mängijalt vastu panuseid, mis on vastuolus mängija poolt endale seatud piirangutega.

15. TÄHTAEG

Käesolev Leping jõustub registreerumisel aktsepteerimiskinnituse andmise hetkest ja on jõus määramata ajaks, kui seda ei lõpetata vastavalt punktile 10.7. Probleemide ärahoidmiseks on kokku lepitud, et olete Lepingu tingimustega nõus, kui kasutate GrandX’i või Veebilehte või Tarkvara mistahes viisil, kaasa arvatud, ent mitte ainult, alustades kasutamist või sooritades makse oma Mängija Konto kaudu või esitades meile makseandmed.

16. KOHALDUV ÕIGUS

16.1 Käesoleva Lepingu tõlgendusele, kehtivusele ja sõlmimisele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. See siiski ei takista meil pöörduda kohtusse teistes jurisdiktsioonides. Võõrkeelsete Lepingu versioonide üle prevaleerib eestikeelne versioon.

16.2 Käesoleva Lepingu mistahes osa ebaseaduslikkus, kehtetus või täidetamatus ei mõjuta ülejäänud Lepingu seaduslikkust, kehtivust või täitmist.

Käesolevad Kasutustingimused on kinnitatud OÜ Alpache 18.05.2020 juhatuse otsusega nr 1.

Online Casino GrandX (Alpache OÜ - reg.nr 14759059, Marta 3, Tallinn, Eesti) lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusest ning omab järgmiseid Maksu-ja Tolliameti poolt väljastatud litsentse: HKT000048, HKL000334. 
Domeeni omanik Golden Box OÜ - reg.nr 14914620

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult! 

Hasartmäng võib tekitada sõltuvust!

Meie sõbralik klienditugi on alati valmis aitama

eesti, vene ja inglise keeles.

Oleme saadaval 7 päeva nädalas.

LiveChat: esmaspäev - reede 8.00 - 00.00

laupäev - pühapäev 9.00 - 21.00

Email: support@grandx.com